阿弥陀经念诵全文-佛说阿弥陀经全文完整版|简体字读诵(播音版)

佛说阿弥陀经
fó shuō ā mí tuó jīng

姚秦三藏法师鸠摩罗什译
yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì

如是我闻,一时佛在舍卫国,
rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó

祗树给孤独园。
qí shù jǐ gū dú yuán

与大比丘僧,千二百五十人俱,
yǔ dà bǐ qiū sēng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù

皆是大阿罗汉,众所知识:
jiē shì dà ā luó hàn zhòng suǒ zhī shì

长老舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦叶、
zhǎng lǎo shè lì fó mó hē mù jiān lián mó hē jiā shè

摩诃迦旃延、摩诃俱絺罗、
mó hē jiā zhān yán mó hē jù chī luó

离婆多、周利盘陀伽、难陀、阿难陀、
lí pó duō zhōu lì pán tuó qié nán tuó ā nán tuó

罗睺罗、乔梵波提、宾头卢颇罗堕、
luó hòu luó jiāo fàn bō tí bīn tóu lú pō luó duò

迦留陀夷、摩诃劫宾那、薄拘罗、
jiā liú tuó yí mó hē jié bīn nuó bo jū luó

阿那楼驮,如是等诸大弟子。
ā nuó lóu tuó rú shì děng zhū dà dì zǐ

并诸菩萨摩诃萨:
bìng zhū pú sà mó hē sà

文殊师利法王子、阿逸多菩萨、
wén shū shī lì fǎ wáng zǐ ā yì duō pú sà

乾陀诃提菩萨、常精进菩萨,
qián tuó hē tí pú sà cháng jīng jìn pú sà

与如是等诸大菩萨。及释提桓因等,
yǔ rú shì děng zhū dà pú sà jí shì tí huán yīn děng

无量诸天大众俱。
wú liàng zhū tiān dà zhòng jù

尔时,佛告长老舍利弗,从是西方,
ěr shí fó gào zhǎng lǎo shè lì fó cóng shì xī fāng

过十万亿佛土,
guò shí wàn yì fó tǔ

有世界名曰极乐,其土有佛,
yǒu shì jiè míng yuē jí lè qí tǔ yǒu fó

号阿弥陀,今现在说法。
hào ā mí tuó jīn xiàn zài shuō fǎ

舍利弗,彼土何故名为极乐?
shè lì fó bǐ tǔ hé gù míng wéi jí lè

其国众生,无有众苦,
qí guó zhòng shēng wú yǒu zhòng kǔ

但受诸乐,故名极乐。
dàn shòu zhū lè gù míng jí lè

又舍利弗,极乐国土,七重栏楯,
yòu shè lì fó jí lè guó tǔ qī chòng lán shǔn

七重罗网,七重行树,
qī chòng luó wǎng qī zhòng hàng shù

皆是四宝周匝围绕,
jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rào

是故彼国名为极乐。
shì gù bǐ guó míng wéi jí lè

又舍利弗,极乐国土,有七宝池,
yòu shè lì fó jí lè guó tǔ yǒu qī bǎo chí

八功德水,充满其中
bā gōng dé shuǐ chōng mǎn qí zhōng

池底纯以金沙布地。四边阶道,
chí dǐ chún yǐ jīn shā bù dì sì biān jiē dào

金、银、琉璃、玻璃合成。上有楼阁,
jīn yín liú lí bō lí hé chéng shàng yǒu lóu gé

亦以金、银、琉璃、玻璃、砗磲、
yì yǐ jīn yín liú lí bō lí chē qú chì zhū

赤珠、玛瑙而严饰之。
mǎ lǎo ér yán shì zhī

池中莲华大如车轮,青色青光、
shi zhōng lián huā dà rú chē lún qīng sè qīng guāng

黄色黄光、赤色赤光、
huáng sè huáng guāng chì sè chì guāng

白色白光,微妙香洁。舍利弗,
bái sè bái guāng wēi miào xiāng jié shè lì fó

极乐国土,成就如是功德庄严。
jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

又舍利弗,彼佛国土,常作天乐,
yòu shè lì fó bǐ fó guó tǔ cháng zuò tiān yuè

黄金为地,昼夜六时,
huáng jīn wéi dì zhòu yè liù shí

雨天曼陀罗华。
yù tiān màn tuó luó huā

其土众生,常以清旦,各以衣祴,
qí tǔ zhòng shēng cháng yǐ qīng dàn gè yǐ yī gé

盛众妙华,供养他方十万亿佛,
chéng zhòng miào huā gòng yǎng tā fāng shí wàn yì fó

即以食时,还到本国,饭食经行。
jí yǐ shí shí hái dào běn guó fàn shí jīng xíng

舍利弗,极乐国土,
shè lì fó jí lè guó tǔ

成就如是功德庄严。
chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

复次舍利弗,
fù cì shè lì fó

彼国常有种种奇妙杂色之鸟:
bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī niǎo

白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、
bái hè kǒng què yīng wǔ shè lì

迦陵频伽、共命之鸟。
jiā líng pín qié gòng mìng zhī niǎo

是诸众鸟,昼夜六时,出和雅音。
shì zhū zhòng niǎo zhòu yè liù shí chū hé yǎ yīn

其音演畅五根、五力、
qí yīn yǎn chàng wǔ gēn wǔ lì

七菩提分、八圣道分,如是等法。
qī pú tí fēn bā shèng dào fēn rú shì děng fǎ

其土众生,闻是音已,
qí tǔ zhòng shēng wén shì yīn yǐ

皆悉念佛、念法、念僧。
jiē xī niàn fó niàn fǎ niàn sēng

舍利弗,汝勿谓此鸟,实是罪报所生,
shè lì fó rǔ wù wèi cǐ niǎo shí shì zuì bào suǒ shēng

所以者何?彼佛国土,无三恶道。
suǒ yǐ zhě hé bǐ fó guó tǔ wú sān è dào

舍利弗,其佛国土,
shè lì fó qí fó guó tǔ

尚无恶道之名,何况有实。
shàng wú è dào zhī míng hé kuàng yǒu shí

是诸众鸟,皆是阿弥陀佛,
shì zhū zhòng niǎo jiē shì ā mí tuó fó

欲令法音宣流,变化所作。
yù lìng fǎ yīn xuān liú biàn huà suǒ zuò

舍利弗,彼佛国土,微风吹动,
shè lì fó bǐ fó guó tǔ wēi fēng chuí dòng

诸宝行树,及宝罗网,出微妙音,
zhū bǎo hàng shù jí bǎo luó wǎng chū wēi miào yīn

譬如百千种乐,同时俱作。
pì rú bǎi qiān zhǒng yuè tóng shí jù zuò

闻是音者,自然皆生念佛、
wén shì yīn zhě zì rán jiē shēng niàn fó

念法、念僧之心。
niàn fǎ niàn sēng zhī xīn

舍利弗,其佛国土,
shè lì fó qí fó guó tǔ

成就如是功德庄严。
chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

舍利弗,于汝意云何?彼佛何故号阿弥陀?
shè lì fó yú rǔ yì yún hé bǐ fó hé gù hào ā mí tuó

舍利弗,彼佛光明无量,照十方国,
shè lì fó bǐ fó guāng míng wú liàng zhào shí fāng guó

无所障碍,是故号为阿弥陀。
wú suǒ zhàng ài shì gù hào wéi ā mí tuó

又舍利弗,彼佛寿命,及其人民,
yòu shè lì fó bǐ fó shòu mìng jí qí rén mín

无量无边阿僧祗劫,故名阿弥陀。
wú liàng wú biān ā sēng qí jié gù míng ā mí tuó

舍利弗,阿弥陀佛,成佛已来,于今十劫。
shè lì fó ā mí tuó fó chéng fó yǐ lái yú jīn shí jié

又舍利弗,彼佛有无量无边声闻弟子,
yòu shè lì fó bǐ fó yǒu wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ

皆阿罗汉,非是算数之所能知。
jiē ā luó hàn fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī

诸菩萨众,亦复如是。舍利弗。彼佛国土,
zhū pú sà zhòng yì fù rú shì shè lì fó bǐ fó guó tǔ

成就如是功德庄严。
chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

又舍利弗,极乐国土,众生生者,
yòu shè lì fó jí lè guó tǔ zhòng shēng shēng zhě

皆是阿鞞跋致,其中多有一生补处,
jiē shì ā pí bá zhì qí zhōng duō yǒu yī shēng bǔ chǔ

其数甚多,非是算数所能知之,
qí shù shèn duō fēi shì suàn shù suǒ néng zhī zhī

但可以无量无边阿僧祗说。
dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā sēng qí shuō

舍利弗,众生闻者,应当发愿,
shè lì fó zhòng shēng wén zhě yīng dāng fā yuàn

愿生彼国,所以者何?
yuàn shēng bǐ guó suǒ yǐ zhě hé

得与如是诸上善人俱会一处。舍利弗,
dé yǔ rú shì zhū shàng shàn rén jù huì yī chǔ shè lì fó

不可以少善根、福德、因缘,得生彼国。
bù kě yǐ shǎo shàn gēn fú dé yīn yuán dé shēng bǐ guó

舍利弗,若有善男子、善女人,
shè lì fó ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

闻说阿弥陀佛,执持名号,
wén shuō ā mí tuó fó zhí chí míng hào

若一日、若二日,若三日,若四日,
ruò yī rì ruò èr rì ruò sān rì ruò sì rì

若五日,若六日,若七日,一心不乱,
ruò wǔ rì ruò liù rì ruò qī rì yī xīn bù luàn

其人临命终时,
qí rén lín mìng zhōng shí

阿弥陀佛与诸圣众,现在其前。
ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng xiàn zài qí qián

是人终时,心不颠倒,
shì rén zhōng shí xīn bù diān dǎo

即得往生阿弥陀佛极乐国土。舍利弗,
jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè guó tǔ shè lì fó wǒ

我见是利,故说此言。若有众生,
jiàn shì lì gù shuō cǐ yán ruò yǒu zhòng shēng

闻是说者,应当发愿,生彼国土。
wén shì shuō zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó tǔ

舍利弗。如我今者,
shè lì fó rú wǒ jīn zhě

赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利。
zàn tàn ā mí tuó fó bù kě sī yì gōng dé zhī lì

东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛、
dōng fāng yì yǒu ā chù pí fó xū mí xiāng fó

大须弥佛、须弥光佛、妙音佛,
dà xū mí fó xū mí guāng fó miào yīn fó

如是等恒河沙数诸佛,
rú shì děng héng hé shā shù zhū fó

各于其国,出广长舌相,
gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng

遍覆三千大千世界,说诚实言:
biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán

汝等众生,
rǔ děng zhòng shēng

当信是称赞不可思议功德,
dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé

一切诸佛所护念经。
yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

舍利弗,南方世界有日月灯佛、
shè lì fó nán fāng shì jiè yǒu rì yuè dēng fó

名闻光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、
míng wén guāng fó dà yàn jiān fó xū mí dēng fó

无量精进佛,如是等恒河沙数诸佛,
wú liàng jīng jìn fó rú shì děng héng hé shā shù zhū fó

各于其国,出广长舌相,
gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng

遍复三千大千世界,说诚实言:
biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán

汝等众生,
rǔ děng zhòng shēng

当信是称赞不可思议功德,
dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé

一切诸佛所护念经。
yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

舍利弗。西方世界有无量寿佛、
shè lì fó xī fāng shì jiè yǒu wú liàng shòu fó

无量相佛、无量幢佛、大光佛、
wú liàng xiāng fó wú liàng chuàng fó dà guāng fó

大明佛、宝相佛、净光佛,
dà míng fó bǎo xiāng fó jìng guāng fó

如是等恒河沙数诸佛 ,
rú shì děng héng hé shā shù zhū fó

各于其国,出广长舌相,
gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng

遍覆三千大千世界,说诚实言:
biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán

汝等众生,
rǔ děng zhòng shēng

当信是称赞不可思议功德,
dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé

一切诸佛所护念经。
yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

舍利弗。北方世界,有焰肩佛、
shè lì fó běi fāng shì jiè yǒu yàn jiān fó

最胜音佛、难沮佛、日生佛、网明佛,
zuì shèng yīn fó nán jǔ fó rì shēng fó wǎng míng fó

如是等恒河沙数诸佛,
rú shì děng héng hé shā shù zhū fó

各于其国,出广长舌相,
gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng

遍覆三千大千世界,说诚实言:
biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán

汝等众生,
rǔ děng zhòng shēng

当信是称赞不可思议功德,
dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé

一切诸佛所护念经。
yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

舍利弗,下方世界有师子佛、名闻佛、
shè lì fó xià fāng shì jiè yǒu shī zǐ fó míng wén fó

名光佛、达摩佛、法幢佛、持法佛,
míng guāng fó dá mó fó fǎ chuàng fó chí fǎ fó

如是等恒河沙数诸佛,
rú shì děng héng hé shā shù zhū fó

各于其国,出广长舌相,
gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng

遍覆三千大千世界,说诚实言:
biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán

汝等众生,
rǔ děng zhòng shēng

当信是称赞不可思议功德,
dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé

一切诸佛所护念经。
yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

舍利弗,上方世界有梵音佛、
shè lì fó shàng fāng shì jiè yǒu fàn yīn fó

宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、
xiù wáng fó xiāng shàng fó xiāng guāng fó dà yàn jiān fó

杂色宝华严身佛、娑罗树王佛、
zá sè bǎo huá yán shēn fó suō luó shù wáng fó

宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛,
bǎo huá dé fó jiàn yī qiē yì fó rú xū mí shān fó

如是等恒河沙数诸佛,
rú shì děng héng hé shā shù zhū fó

各于其国,出广长舌相,
gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng

遍覆三千大千世界,说诚实言:
biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán

汝等众生,
rǔ děng zhòng shēng

当信是称赞不可思议功德,
dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé

一切诸佛所护念经。
yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

舍利弗,于汝意云何?
shè lì fó yú rǔ yì yún hé

何故名为一切诸佛所护念经?
hé gù míng wéi yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

舍利弗,若有善男子、善女人,
shè lì fó ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

闻是经受持者,及闻诸佛名者,
wén shì jīng shòu chí zhě jí wén zhū fó míng zhě

是诸善男子、善女人,
shì zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén

皆为一切诸佛之所护念,
jiē wéi yī qiē zhū fó zhī suǒ hù niàn

皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。
jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí

是故舍利弗,汝等皆当信受我语,
shì gù shè lì fó rǔ děng jiē dāng xìn shòu wǒ yǔ

及诸佛所说。
jí zhū fó suǒ shuō

舍利弗,若有人已发愿、今发愿、
shè lì fó ruò yǒu rén yǐ fā yuàn jīn fā yuàn

当发愿,欲生阿弥陀佛国者,
dāng fā yuàn yù shēng ā mí tuó fó guó zhě

是诸人等,
shì zhū rén děng

皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提,
jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí

于彼国土,若已生、若今生、若当生。
yú bǐ guó tǔ ruò yǐ shēng ruò jīn shēng ruò dāng shēng

是故舍利弗,诸善男子、善女人,
shì gù shè lì fó zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén

若有信者,应当发愿,生彼国土。
ruò yǒu xìn zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó tǔ

舍利弗,如我今者,
shè lì fó rú wǒ jīn zhě

称赞诸佛不可思议功德,彼诸佛等,
chēng zàn zhū fó bù kě sī yì gōng dé bǐ zhū fó děng

亦称赞我不可思议功德,而作是言:
yì chēng zàn wǒ bù kě sī yì gōng dé ér zuò shì yán

释迦牟尼佛,能为甚难希有之事,
shì jiā móu ní fó néng wéi shèn nán xī yǒu zhī shì

能于娑婆国土,五浊恶世,
néng yú suō pó guó tǔ wǔ zhuó è shì

劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、
jié zhuó jiàn zhuó fán nǎo zhuó zhòng shēng zhuó

命浊中,得阿耨多罗三藐三菩提。
mìng zhuó zhōng dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí

为诸众生,
wéi zhū zhòng shēng

说是一切世间难信之法。
shuō shì yī qiē shì jiān nán xìn zhī fǎ

舍利弗。当知我于五浊恶世,
shè lì fó dāng zhī wǒ yú wǔ zhuó è shì

行此难事,得阿耨多罗三藐三菩提,
xíng cǐ nán shì dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí

为一切世间说此难信之法,
wéi yī qiē shì jiān shuō cǐ nán xìn zhī fǎ

是为甚难。
shì wéi shèn nán

佛说此经已,舍利弗,及诸比丘,
fó shuō cǐ jīng yǐ shè lì fó jí zhū bǐ qiū

一切世间天人阿修罗等,
yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó děng

闻佛所说,欢喜信受,作礼而去。
wén fó suǒ shuō huān xǐ xìn shòu zuò lǐ ér qù

THE END
分享佛音、法讯,也是一种功德
点赞11 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片